IKONOGRAFIE

pro základní a střední školy

 

                      

Obsah

 

Úvodní slovo 5

Zkratky a latinské nápisy 7

Chronogram a chronostich 9

Svatí mužové duchovního stavu 10

Svatí mužové – laici 13

Svaté ženy řeholnice 15

Svaté ženy v laickém oděvu 15

Skupiny svatých 17

Výběr světců 18

Základní poučení o řeholních řádech 22

Ikonografie antických božstev 25

Rejstřík atributů 26

Český národní kalendář 30

 

 

 

Vážení přátelé,

 

  při poznávání kulturních památek se stává nezbytnou součástí vědění také náboženství a to hlavně jeho vnější projevy. Tradiční křesťanská výchova nám  do jisté míry některé jeho aspekty, aniž bychom si to uvědomovali, vštípila ale k hlubšímu poznání se dopracujeme pouze studiem. Text, který vám předkládám je souhrnem poznatků o ikonografii, tedy nauce o ustáleném způsobu zobrazování mytologických nebo biblických postav a křesťanských světců. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný oficiální seznam všech svatých, kteří kdy byli uctíváni, nabízím pouze výběr těch, kteří se v našich zeměpisných šířkách vyskytují nejčastěji. V katalogu jsou tedy abecedně řazená hesla postav s jejich stručnou charakteristikou a popisem základních atributů.

  Dále najdete vysvětlivky latinských zkratek a nápisů, základní poučení  o církevních řádech a celou řadu pomůcek, které vám pomohou snadněji pracovat s textem.

  Katalog můžete uplatnit při výkladu v galeriích, muzeích, v hodinách literatury, dějepisu či občanské výchovy. Věřím, že vás dovede  k hlubšímu poznání křesťanské kultury, která je základem naší evropské vzdělanosti.       

 

  Milan Růžička

 

 

 

 

 

 

Zkratky a latinské nápisy

 

 Během studia církevních památek můžete narazit na různé symboly, nápisy či slova, která mají svůj ustálený význam a jejich bližší poznání vám usnadní lépe určovat  samotného tvůrce díla,  jeho zadavatele, dobu vzniku atd. Při čtení je třeba pamatovat, že v latině je pro velké V a U stejné písmeno tvaru V (FVNDAVIT), které má v chronogramu stejnou platnost jako římská číslice 5, ale vyžaduje podle znění slova a kontextu odlišnou výslovnost. Další základní pravidla výslovnosti latinského jazyka lze formulovat takto: Dvojhlásku ae, oe vyslovujeme jako   é (AEDIFICATVM, MARIAE, IUDAEORVM). Stojí – li samohláska i před další samohláskou, čte se jako j (IESUS). Hlásku c před všemi souhláskami a před samohláskami a,o,u čteme k (ECCE, SANCTVS, SCVLPSIT), v ostatních případech se c vyslovuje jako c (CICERO). Skupina di, ti, ni čteme tvrdě (AEDIFICATVM). Potíže činí většinou správná délka samohlásek a slovní přízvuk, protože se neoznačují tak jako v jazyce českém . Místo slovního přízvuku se řídí délkou samohlásek a ta je označována pouze v jazykových slovnících.   

 

A - abbas - opat, v kryptogramech opatů na klášterních stavbách zpravidla                        

     předposlední písmeno před samotným jménem 

A.D. - anno Domini - léta Páně, vždy spojeno s let. počítaným od Kristova narození

AEDIFICATVM - postaveno

A.M.D.G.  -  Ad maiorem Dei gloriam  -  zkratka devízy jezuitského řádu, (K větší

     slávě boží). Tímto heslem byly odůvodňovány všechny akce jezuitů, mající

     za účel posílení moci papeže a církve. Podobné je heslo Účel světí prostředky.    

AW  -  alfa a omega  -  první a poslední písmena řecké abecedy, která symbolizují

    počátek a konec všeho. Převzato z Janova proroctví.

AVE MARIA  -  Zdrávas Maria  -  slova jimiž archanděl Gabriel pozdravil Pannu

    Marii, když jí zvěstoval narození syna.

DELINEAVIT, DEL.,DELIN  -  nakreslil  -  vždy spojeno se jménem umělce

D.O.M.  -  Deo Optimo Maximo  -  Bohu nejlepšímu (největšímu), zpravidla se

     těmito slovy uvozoval počátek náhrobních a pamětních nápisů.

ECCE AGNVS DEI  -  Ejhle beránek boží  -  nápis na stuze obtočené kolem kříže,

     který drží Jan Křtitel, u jehož nohou leží beránek (jedeno ze symbolických

     ztvárnění Ježíše Krista)

ERECTVM  -  zbudováno  -  může se vyskytovat i EREXIT  -  zbudoval, vždy ve

     spojení se jménem označuje toho, kdo dílo objednal a financoval

ETC. -  Et cetera  -  a tak dále, označuje zpravidla  další tituly jmenované osoby,

     které již nejsou uvedeny

FEC.,FECIT, FIT.,F.,  -  vytvořil,  ve spojení se jménem označuje autora díla

FIERI FECIT  -  dal udělat  -  ve spojení se jménem označuje objednavatele díla

FR.,F.,FRA.,  -  frater tj. bratr

FVND.,FVNDATVM  -  založeno

FVNDATOR  -  zakladatel

FVNDAVIT  -  založil

 

I.H.S.  -  monogram Kristův, zkratka jména IHESUS (Ježíš), nebo též zkr. slov

     Iesus hominum Salvator  -  Ježíš spasitel lidstva, nápis bývá umístěn nad

     srdcem se třemi hřeby a z příčky písmene H je vztyčen kříž

I.N.R.I.  -  Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum  -  Ježíš Nazaretský král židovský,

     nápis se často objevuje na tabulce (titulus) nad ukřižovaným Kristem

M  -  před jménem světice znamená mater  -  matka 

M  -  za jménem světce znamená martyr  -  mučedník

MORS  -  MORimunduS  -  písmena MORS najdete na znacích cisterciáckých 

     klášterů a v systému dalších písmen označují příslušnost k nadřízenému   

     klášteru, případně rok rekonstrukce, iniciály představeného atd.

O. - ve spojení s dalšími písmeny za jménem řeholníka na náhrobcích značí řád

     (ordinis), např.: O.S.B.  – Ordinis Sancti Benedicti – řádu sv. Benedikta           

O.V.P.  -  Odpočívej v pokoji  - ukončovací formulka na náhrobních nápisech           

P.  -  před jménem člena duchovního řádu značí pater  -  otec

PAX  -  pokoj, mír, například nápis na hřbitovní bráně -  PAX VOBIS -  pokoj vám  

PINX., PINXIT  -  namaloval  -  uváděno zpravidla za jménem malíře na obraze

QVIS VT DEUS  -  Kdo je jako bůh  -  nápis na štítu archanděla Michaela

REN., RENOVATVM  -  obnoveno, renovováno  -  ve spojení s letopočtem podává

     informaci o době rekonstrukce či obnovy

RESTAVRATVM  -  obnoveno, restaurováno   

RESTAVRAVIT  -  obnovil

R.I.P.  -  REQVIESCAT IN PACE  -  Ať odpočívá v pokoji, zpravidla ukončuje  

     náhrobní nápis (je stejného významu jako O.V.P)                     

S., SANCTVS  -  svatý  -  uváděno před jménem světce (SANCTA  -  svatá)

SALVE  -  uvítací pozdrav starých Římanů, nápis bývá umístěn ve vstupních

     prostorách budov

SC., SCULPSIT  -  vyryl  -  bývá spojeno se jménem umělce

S.J.  -  SOCIETAS  JESU (IESU)  -  tovaryšstvo Ježíšovo, označení jezuitského

     řádu, zkratka S.J. za jménem řeholníka značí příslušnost k tomuto řádu

S.M.  -  Servi Mariae  -  služebníci Panny Marie, označení řádu servitů

S.P.Q.R.  -  Senatus populusque Romanus   -  senát a lid římský,  touto zkratkou

    se označují především římské památky, u nás se s ní můžete setkat                   

     ve vyobrazeních křížových cest na znameních praporců římských legií

V., VIRGO  -  panna  -  označení se užívá před jménem řeholnice nebo za jménem

     světice…